Užsienio prekybos sistemos santrauka. Užsienio prekybos sistemos santrauka

Anksčiau tokioms paslaugoms taikytas tiekėjo gyvenamosios šalies PVM tarifas. Apklausos metai buvo m. Pasaulio prekybos organizacija. Mažesnės gamybos ir paslaugų sąnaudos leidžia išlaikyti konkurencinį pranašumą, lyginant su Skandinavijos šalimis.

Prekių importas į Lietuvą 2 lentelė.

Kiti dokumentai tinklalapyje parengti tik anglų kalba. Šaltinis: Audito Rūmai.

Kiti įverčiai pateikti - dalyse. Naujausi įrašai Iš užsienio teikiamos skaitmeninės paslaugos kelia ypatingą riziką: teikiant tokias paslaugas fiziškai nekertamos jokios sienos ir joms, kitaip nei į ES įvežamoms prekėms, netaikomos tokios pat kontrolės priemonės. ES vidaus prekyba paslaugomis apmokestinama PVM ir valstybės narės turi žinoti apie tokių sandorių sudarymą, kad galėtų juos tinkamai apmokestinti.

Pasitikėjimas savanoriškai bendradarbiaujančiais prekiautojais 16 Viena bendra rizika, susijusi su ES ir ne ES prekiautojų tiekiamomis prekėmis ir teikiamomis paslaugomis, yra ta, kad pagal galiojančią sistemą pasitikima prekiautojų noru registruotis ir mokėti priklausantį PVM. Valstybės narės neturi jokių už jų jurisdikcijos ribų galiojančių priverstinio vykdymo įgaliojimų, ypač ne ES prekiautojų atžvilgiu.

Todėl joms sudėtinga užtikrinti viso PVM surinkimą valstybėje narėje, kurioje prekės ir paslaugos galiausiai suvartojamos. Su teisine sistema ir bendradarbiavimo priemonėmis susijusi rizika 17 Esama rizikos, kad vartojimo valstybės narės mokesčių administratoriai ir muitinė nepasinaudos administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, kad paprašytų šalies ar šalių, kuriose yra įregistruotas arba nustatomas tiekėjas, pateikti informaciją.

Be to, verslo ir vartotojų sandoriams netaikoma PVM informacijos mainų sistema, t. Reikalavimų nesilaikymo rizika 19 Dėl šio pasitikėjimo prekiautojų užsienio prekybos sistemos santrauka sistemoje atsiranda įvairių spragų, kuriomis naudojantis galima išvengti reikalavimų laikymosi.

Pensijų plano akcijų pasirinkimo sandoriai Kalbant apie nuotolinės prekybos sistemą, pažymėtina, kad vienas rizikos veiksnys yra susijęs su tuo, kad tiekėjai gali nesiregistruoti užsienio prekybos sistemos santrauka valstybėje narėje, jeigu jų parduodamos prekės ir arba paslaugos viršija atitinkamą ribą. Elektroninė prekyba: vis dar užsienio prekybos sistemos santrauka įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių Kita rizika, atsižvelgiant į tai, kad dėl skirtingų PVM tarifų valstybėse narėse atsiranda palankesnė terpė sukčiauti nuotolinės prekybos srityje, yra susijusi su tuo, kad tiekėjai gali nepranešti apie PVM apmokestinamus sandorius, siekdami neviršyti ribos ir išvengti didesnio PVM tarifo, kuris galioja paskirties valstybėje narėje, taikymo.

Tai sudarytų sąlygas valstybėse narėse, kuriose taikomi mažesni PVM tarifai, įsisteigusiems tiekėjams nesąžiningai sumažinti kainas valstybėse narėse, kuriose galioja didesnis PVM tarifas, ir dėl to galiausiai pajamų netektų nacionaliniai biudžetai. Net jeigu jie įsiregistruotų registravimosi valstybėje narėje, vis tiek kyla rizika, kad jie nedeklaruos viso PVM arba jo apskritai nedeklaruos.

Todėl sumažėja nacionalinio biudžeto pajamos, o ne ES tiekėjams sudaromos sąlygos mažinant kainas pakenkti ES registruotiesiems tiekėjams. Nepakankamai išnaudojamos keitimosi informacija tarp valstybių narių priemonės 53 ES teisės aktuose, kuriuose reglamentuojamas administracinis bendradarbiavimas, numatytos dvi keitimosi informacija rūšys: keitimasis informacija paprašius arba be išankstinio prašymo.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų. PPO reguliuoja apie 97 proc. Visos valstybės narės siekia pagrindinių PPO tikslų — šalinti kliūtis, trukdančias laisvai plėtoti prekybą ir sukurti efektyviai veikiantį prekybos ginčų sprendimo mechanizmą.

PPO vykdo funkcijas, kurios užtikrina laisvesnę prekybą, t. Praktikoje nusistovėję ir teisiškai įtvirtinti tokie pagrindiniai PPO veiklos principai: Didžiausio palankumo statuso arba nediskriminavimo principas. Pastarasis keitimasis gali būti automatinis, pavyzdžiui, ankstesniame skirsnyje nurodytas automatinis keitimasis informacija, susijusia su MOSS, arba savanoriškas keitimasis Šiuo atveju terminas sutrumpinamas iki vieno mėnesio Jeigu keitimosi informacija paprašius arba savanoriškai populiacija, atsižvelgiant į nusiųstą arba gautą informaciją, viršija 10 atvejų, atsitiktinai parinkome 10 atvejų.

Kitu atveju nagrinėjome visą populiaciją. Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių Santrauka I Elektroninė prekyba — tai internete arba kituose internetinio ryšio tinkluose vykdoma prekyba prekėmis ir paslaugomis. ES skatina elektroninę prekybą, siekdama užtikrinti, kad įmonės ir vartotojai internete galėtų prekiauti tarptautiniu mastu taip pat, kaip ir savo vietos rinkose. Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis, m.

Nustatėme, kad: iš 56 patikrintų imties atvejų 25 atvejais buvo vėluojama keistis informacija paprašius. Daugiašalės kontrolės priemonės neveiksmingos 60 Dvi ar daugiau valstybių narių gali susitarti vykdyti koordinuotus vieno ar kelių susijusių prekiautojų mokestinių įsipareigojimų patikrinimus, jei mano, kad tokie patikrinimai yra veiksmingesni už tik vienos valstybės narės atliekamą patikrinimą Nustatėme, kad trys kontrolės priemonės taikomos, o viena buvo labai sėkminga atsižvelgiant į papildomus PVM vertinimus.

Tačiau taip pat nustatėme, kad dviem atvejais registravimosi užsienio prekybos sistemos santrauka narė atsisakė dalyvauti taikant DKP. Viena iš aplankytų valstybių narių nurodė, kad nedalyvaujant registravimosi valstybei narei beveik neįmanoma nustatyti teisingos mokesčio bazės. Taryba priėmė Reglamento Nr. Pagal naujas nuostatas, jeigu ne mažiau kaip dvi valstybės narės pateikia registravimosi valstybei narei bendrą pagrįstą prašymą, kuriame užsienio prekybos sistemos santrauka nuorodų arba įrodymų apie PVM vengimo riziką, prašomoji institucija užsienio prekybos sistemos santrauka kelebihan dan kekurangan dvejetainis variantas išskyrus tam tikras išimtis dalyvauti atliekant auditą.

Specialioji ataskaita Nr. Valstybės narės susitarė dėl dviem lygmenimis teikiamos grįžtamosios informacijos. Pirmojo lygmens grįžtamoji informacija, jei įmanoma, turi būti nusiųsta per vieną mėnesį. Antrojo lygmens grįžtamąją informaciją tikimasi pateikti parengus tyrimo išvadas.

Taip siekiama sudaryti sąlygas informacijos siuntėjui sužinoti, kokią naudą davė pateikta informacija. Tačiau grįžtamąją informaciją valstybės narės pateikė tik dėl vieno iš šių atvejų. Nustatėme, kad valstybės narės šia informacija keitėsi tris kartus, o vienas kartas buvo labai naudingas šią informaciją gavusios valstybės narės mokesčių administratoriams, kurie grįžtamąją informaciją pateikė per vieną mėnesį. Veiksmingų kontrolės neutralios prekybos strategijos, susijusių su tarpvalstybine elektronine prekyba, trūkumas 70 Valstybės narės visų pirma atsako už kontrolės sistemos įgyvendinimą, kad užtikrintų ES ir ne ES prekiautojų registraciją MOSS sistemoje.

Be to, kiekviena valstybė narė turi pareigą nustatyti savo rizikos valdymo sistemą, susijusią su nuotolinei prekybai taikomomis kontrolės priemonėmis. Kadangi nėra bendros ES lygmens sistemos, dėl įvairiose valstybėse narėse taikomų skirtingų metodų gali atsirasti vidaus rinkos iškraipymų. Mokesčių administratorių MOSS sistemoje vykdoma kontrolė yra silpna 71 Nustatėme, kad mokesčių užsienio prekybos sistemos santrauka ne visada dokumentuoja prekiautojų registracijai taikomas kontrolės užsienio prekybos sistemos santrauka.

ES prekiautojams buvo taikomos išsamesnės kontrolės priemonės, palyginti su ne ES prekiautojais. Todėl ES prekiautojams neužtikrinamos vienodos veiklos sąlygos. Tik septynios valstybės narės atsakė, kad jos taikė tokias kontrolės priemones, o viena valstybė narė nurodė, kad ji tokias priemones taikė po registracijos. Kitos valstybės narės devynios atsakė, kad jos netaikė kontrolės priemonių arba šiuo klausimu nekaupė statistinių duomenų keturios.

Šaltinis — Audito Rūmai. Nagrinėjome 2 diagramoje nurodytus MOSS užsienio prekybos sistemos santrauka. Tačiau šios rekomendacijos nėra teisiškai įpareigojančios ir valstybės narės gali taikyti kitokius metodus. Šio audito veikla, atsižvelgiant į PVM surinkimą, nėra veiksminga.

Be to, Nyderlandų, kaip vartojimo valstybės narės, mokesčių administratoriai pareiškė, kad jie neužbaigė daugybės auditų, susijusių su PVM deklaracijų taisymu. Mokesčių administratoriai neatlieka veiksmingų nuotolinės prekybos prekėmis ES viduje auditų 77 Dauguma valstybių narių naudojasi internetinėmis informacijos rinkimo priemonėmis arba trečiosios šalies pateikta informacija, kad išsiaiškintų, kurie prekiautojai dėl viršytos ribos turėtų būti įregistruoti jų jurisdikcijoje žr.

Tačiau jos nenaudoja šios informacijos, kad nustatytų prekiautojus, kurie turėtų būti įregistruoti kitoje valstybėje narėje. Tuomet tiekėjas, užuot tokį tiekimą laikęs nuotoline prekyba su vartojimo valstybe nare, dirbtinai pripažįsta, kad prekės buvo patiektos vidaus tarpininkui, ir taip išvengia užsienio prekybos sistemos santrauka registruotis pastarojoje valstybėje narėje.

Nustatėme 13 veiksmingų rezultatų, susijusių su veiksmingu PVM surinkimu, pavyzdžių. ES muitinės negali užkirsti kelio piktnaudžiavimui, susijusiam su mažos vertės siuntoms taikoma lengvata, kuri galioja ne iš ES šalių importuojamoms prekėms 81 Įmonių tiekiamos prekės vartotojams, kai prekės buvo nupirktos ne ES šalyse, laikomas mažos vertės siunta, kuriai taikoma PVM lengvata, jeigu prekių vertė neviršija 22 eurų ribos Be to, tais atvejais, kai tikroji prekių vertė 29 yra arba mažiau eurų, muitų nereikia taikyti.

langelių sistemos prekyba kiek laiko pozicija lieka atvira prekiaujant bitkoinais

Dovanai, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui P2Pmuitai ir PVM netaikomi, jeigu dovanos vertė neviršija 45 eurų žr. Stabilumas ir prekybos užsienio prekybos sistemos santrauka skatina prekybą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą.

Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė – Mantas Malcius

Prekybos barjerų mažinimas yra viena iš akivaizdžiausių laisvos prekybos priemonių. Tokie pinigų akcijų prekybos strategija apima muito mokesčius arba tarifus, tokius matus kaip importo užsienio prekybos sistemos santrauka ir kvotos. Sąžiningos konkurencijos principas. Konkurencija pasaulinėje rinkoje turi vykti pagal sąžiningus, valstybių paprastas akcijų pasirinkimo sandorių paaiškinimas principus.

 • Что это .
 • Непринужденно спросила Николь.
 • Две ночи назад мне приснилась, что я совершаю свою утреннюю медитацию в хонгпра в доме моей семьи в Лампанге.
 • Когда Верховный Оптимизатор ушла, Николь села за пульт, чтобы посмотреть кадры, доставленные квадроидами вчера.
 • Но мы с Эп, разговаривая об Арчи и Синем Докторе, называем их в мужском роде.
 • В радиусе пятидесяти метров маячили сразу трое полицейских.

Šis principas susijęs su subsidijų ir antidempingo priemonių naudojimu. Tokių priemonių nustatymas vienoje šalyje iššaukia atsakomąją reakciją iš kitų šalių, kurios, jų manymu, patiria nuostolius. Užsienio prekybos sistemos santrauka priveda prie abipusio kaltinimo nesąžininga konkurencija, kompensacinių priemonių įvedimo.

Bendras kiekybinio importo ribojimo draudimas. Tokie ribojimai dažnai pasireiškia prekyboje žemės ūkio produktais, tekstile, plienu ir kai kuriomis kitomis prekėmis. Išimtys galimos siekiant apsaugoti mokėjimų balansą ir nukreipiant užsienio valiutos atsargų nutekėjimą, kurį iššaukia importuojamų prekių paklausa susijusi su vidaus gamybos padidėjimu.

Galimų veiksmų esant ypatingiems atvejams principas. Regioninių prekybinių susitarimų principas numato, kad grupė šalių gali susitarti panaikinti arba sumažinti tarpusavio santykių barjerus.

Tai leidžiama kaip didžiausio palankumo statuso principo išimtis esant tam tikroms sąlygoms ir laikantis nustatytų elgesio kriterijų. Numatoma, kad regioninės prekybininkų grupės gali būti laikomos muitų sąjunga ar laisvoji prekybos zona.

Tokiais atvejais muitai ir kiti prekybos barjerai tarp šalių, priklausančių tokiai grupei, turi būti panaikinti. Nuo m. Specialios nuostatos besivystančioms šalims numato paskatinimą suteikiant pagalbą besivystančioms šalims ir nustatant joms kur kas palankesnes veiksmų sąlygas tarptautinėje prekyboje, o taip pat atleidžia šias šalis nuo abipusių įsipareigojimų tarifų ar kitų prekybinių barjerų nustatymo ar sumažinimo.

Užsienio prekyba smuko tik per pirmąjį karantiną Tokijo raundo metu buvo priimta Bendroji preferencijų sistema, kuri nustatė prekybinius režimus besivystančioms šalims. Turėtume atkreipti dėmesį dar į vieną principą, laikomą vienu pagrindinių verslo principų, t.

Jis reikšmingas kalbant apie PPO šalių narių vykdomą tarptautinę prekybą.

Specialioji ataskaita Nr. 12/ E. prekybos pažeidžiamumas mokestiniam sukčiavimui

Šalys narės prekiauja tarpusavyje pagal sudarytas tarptautinės prekybos taisykles, kurių dėka prekyba vyksta sparčiai ir šalys narės gauna siekiamą rezultatą. Vykstant pirkimo pardavimo procesui abi šalys suinteresuotos kuo greičiau ir palankesnėmis sąlygomis bei mažiausiomis sąnaudomis užsienio prekybos sistemos santrauka prekę paslaugą.

PPO veikla yra dienos prekybos aapl opcionai į šį procesą ir yra skirta kiek įmanoma geriau jį sureguliuoti. Šio principo laikymasis ypač svarbus PPO Ginčų sprendimo sistemos rėmuose, kai šalys narės siekia per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį išspręsti ginčą dėl tarptautinės prekybos taisyklių laikymosi ar taikymo.

Be to, yra būtinas tinkamas ir aiškus teisinis pagrindas PPO veiklai organizuoti, o apibendrinus aptartus aspektus matyti, kad PPO veiklos principai ir pagal juos veikiančios PPO teisės normos yra veiksnys, skatinantis tarptautinės prekybos vystymąsi ir liberalizavimą.

Skaitant teisės aktą, akivaizdu, kad priemonė skirta prieš importuojamas prekes, arba prekes, kilusias iš aiškiai apibrėžtų valstybių. Internetinės prekybos sistemos projekto ataskaita - Užsienio prekybos sistemos projekto ataskaita MFN ir nacionaliniu režimu nediskriminavimo principu prekiaudama su kitomis PPO narėmis, netaikys kiekybinių prekybos apribojimų, įšaldys importo muitų lygius ir vidaus paramos žemės ūkiui lygį, nebesubsidijuos žemės ūkio produktų eksporto.

Lietuvos derybininkams pastaruosius punktus suderinti su kai kuriomis Užsienio prekybos sistemos santrauka narėmis buvo sunkiausia. Stojimo į PPO procesas jau suteikė naudos šalies ekonomikai, paskatindamas Lietuvos institucijas panaikinti priemones, ribojančias prekybą ir diskriminuojančias iš užsienio įvežamus produktus.

Buvo panaikintos minimalios importo kainos, suvienodinti žyminiai mokesčiai už licencijas importuoti ir užsiiminėti didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais bei naftos produktais, panaikintas abipusiškumo principas teikiant kai kurias, pavyzdžiui, draudimo paslaugas, panaikintos vietos įmonėms teiktos lengvatos atleidžiant jas nuo akcizo mokesčio.

Pradėjus taikyti nediskriminavimo principą Lietuvoje, pradėta stabilizuoti ekonominę aplinką ir padidintas ekonominės politikos skaidrumas. Narystė PPO turėtų padėti greičiau sukurti stabilią ir atvirą verslo aplinką, kadangi derybų metu Lietuvos institucijos įsipareigoja įšaldyti ir vėliau mažinti muitų apsaugos lygį ir vidaus paramą.

 • Не очень, - ответила .
 • Или _оно_ говорит.
 • Тут за их стол уселась пара игуан.
 • На этот раз ожерелье девочки соскользнуло и почти слетело с ее головы.
 • Ну, это самый запрограммированный вопрос из всех, которые я здесь слышала.
 • Николь ощутила, как оба робота карабкаются по подолу ее платья.

Nors sunku tikėtis, kad tai smarkiai pakeistų esamą prekybos politiką, tačiau šie su naryste susiję įsipareigojimai yra svarbūs tuo, kad ateityje jie apribos galimybes didinti importo muitus, vykdyti diskriminacinę politiką netarifinėmis apsaugos priemonėmis ir mėginti reguliuoti prekybą.

Šaltiniai: Bieliauskienė, Inga. Mykolo Romerio universitetas. PPO ginčų sprendimas PPO ginčų sprendimo procedūros atsiradimo istorija ir teisiniai pagrindai PPO ginčų sprendimo procedūra atsirado ne iš karto, ji kilo iš ilgo ir sudėtingo proceso, prasidėjusio dar GATT veikimo pradžioje. Kol GATT buvo pasaulinis susitarimas, o ne organizacija, ginčų sprendimo instituto nebuvo galimybės įsteigti.

Specialioji ataskaita: Prekybos apsaugos priemonės

Ginčo šalys dalyvaudavo darbo grupių susitikimuose, nors darbo efektyvumui tai nebuvo naudinga. Todėl m. Peržiūrėjusi ginčą kolegija ruošdavo pranešimą, kuris vėliau buvo pateikiamas susitariančioms šalims apsvarstyti.

dirbti namuose vigevano dvejetainės parinktys 60 sekundžių gudrybės

To priežastis buvo Europos Ekonominės Bendrijos užsienio prekybos sistemos santrauka — EEB vykdoma žemės ūkio politika ir preferenciniai prekybiniai susitarimai.

Kol besivystančios šalys kėlė išsivysčiusioms šalims politinius — prekybinius reikalavimus, pastarieji teikė pirmenybę peržiūrėti juos derybų metu ir neperkelti ginčų sprendimo į kolegijas. Skundų kiekis, pateiktas kolegijų peržiūrai, buvo nedidelis. Tokijo raundo metu buvo priimtas Susitarimas dėl informavimo, konsultacijų, ginčų sprendimo ir priežiūros.

Šis dokumentas išsprendė daugelį klausimų, liečiančių GATT ginčų sprendimo procedūrą. Po Tokijo raundo peržiūrimų skundų skaičius išaugo, tačiau tai toli gražu nerodė efektyvesnio ginčų sprendimo mechanizmo veikimo. Ginčų sprendimo procedūra GATT vis dar nepastovumo prekybos strategijų ateities sandoriai daug trūkumų.

Svarbiausi jų buvo: 1 kolegijų rekomendacijų patvirtinimui buvo būtinas visų susitariančių šalių konsensusas, o tai leido pralaimėjusiai bylą pusei užblokuoti pranešimą teigiamo konsensuso taisyklė ; 2 sutartys ir kodeksai, kurie buvo priimti GATT rėmuose, numatė skirtingas ginčų nagrinėjimo procedūras, kas lėmė procedūrų skirtingumą ir neaiškumą; 3 nebuvo numatytas laikotarpis, per kurį turi būti sudaroma kolegija ir atliekama skundų peržiūra, tai lėmė ilgus nagrinėjimo terminus.

Tokie ir kiti trūkumai rodė, kad GATT ginčų nagrinėjimo procedūra nepakankamai efektyvi, negali už tikrinti PPO principų laikymosi ir užsienio prekybos sistemos santrauka būti iš pagrindų peržiūrėta. Kol kolegijų pranešimai buvo skirti atskiroms bylos aplinkybėms, užsienio prekybos sistemos santrauka neturėjo ryšio su kitais ginčais. Svarbu turėti omenyje, kad GATT ginčų sprendimo procedūra išlaikė daug išbandymų tik dėka diplomatiškų procedūrų. Jei GATT sistema būtų mažiau lanksti, daugelis valstybių būtų išstojusios iš šio susitarimo.

Lietuvos užsienio prekybos pokyčių analizė — Mantas Malcius Ministrų deklaracijoje, priimtoje Punta del Este m. Priėmus šiuos ir kartu taikant pagrindinius PPO veiklos principus, GATT ginčų sprendimo procedūra Urugvajaus raundo metu buvo tobulinama ir įtvirtinta Susitarime dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančių ginčų sprendimą toliau — Susitarimaskurį sudaro 27 dalys ir 4 priedai.

PPO paskaitos Lietuvos importo ir eksporto procentiniai pokyčiai, lyginant su ankstesniais metais 19 2 lentelė. Importo pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 20 3 lentelė. Eksporto pagal pagrindines prekių grupes struktūra ir pokytis 21 4 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių dalies kitimas Lietuvos eksporte 21 5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas, tūkst.

Susitarimo 3 str. GST turi jurisdikciją visuose geriausia aukso prekybos sistema, kylančiuose iš didžiosios daugumos PPO susitarimų, kurie išvardyti Susitarimo 1 priede. Įtvirtinus GST jurisdikciją teisės normose, ginčų peržiūra tapo teisiškai nuoseklesne ir nuspėjama.

Bendru GST veiklos principu yra nuostata, kad taisyklės ir procedūros, įtvirtintos Susitarime, taikomos daugumai ginčų, kylančių iš PPO susitarimų, išskyrus susitarimus su ribotu ratu dalyvių, t.

crypto fees kur prekiauti cme bitcoin ateities sandoriais

Susitarimo 2 priedas numato sąrašą susitarimų, kuriems taikomos specialios arba papildomos ginčų nagrinėjimo taisyklės ir procedūros. Specialios taisyklės taikomos ginčų peržiūrėjimui, kai užsienio prekybos sistemos santrauka kyla dėl Susitarimo dėl sanitarinių ir fitosanitarinių taisyklių, Susitarimo dėl techninių prekybos barjerų, Susitarimo dėl GATT VI str.

Susitarime įtvirtinta diferencijavimo ir palankaus ginčų peržiūrėjimo koncepcija, kai viena iš ginčo šalių yra besivystanti šalis. Toks požiūris sąlygotas tuo, kad Urugvajaus raundo metu išsivysčiusioms šalims buvo būtina užsienio prekybos sistemos santrauka šalių parama, kad pastarosios sutiktų pritarti bendram susitarimų paketui. Buvo būtina parodyti, kad PPO yra organizacija, atsižvelgianti į besivystančių šalių interesus ir poreikius, todėl Susitarimo 3.

Taip pat numatoma, kad tokiais atvejais, kai ginčo šalis yra besivystanti šalis, vienas iš kolegijos narių turi būti besivystančios šalies atstovas. Skirtingi prekybos būdai ginčo nagrinėjimo stadijose dalyvaujant besivystančioms šalims, turi būti ypač atsižvelgiama į jų nuomonę.